23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Konecranes styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2015

| Medlemsnyhet | Företag Konecranes AB

Konecranes styrelse har beslutat sammankalla bolagets ordinarie bolagsstämma att hållas den 26.3.2015.

Bolagets styrelse och dess kommittéer gör följande förslag till den ordinarie bolagsstämman:

- Förslag att utbetala dividend 1,05 euro per aktie (1,05 euro från räkenskapsperioden 2013)
- Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden
- Förslag till val av revisor och revisorns arvode
- Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
- Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
- Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
- Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram
- Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donation

Förslag att utbetala dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 30.3.2015 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 9.4.2015.

Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld och Malin Persson till styrelseledamöter. Av de nuvarande styrelseledamöterna har Tapani Järvinen och Mikael Silvennoinen meddelat att de inte står till förfogande för omval. Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår vidare att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod välja diplomekonom, bergsråd Ole Johansson och ekonimiemagister Christoph Vitzthum. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet givet 3.2.2015 och på bolagets internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro, viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelseledamots årsarvode är 42 000 euro. Ytterligare föreslås att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet i pengar. Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

Förslag till val av revisor och revisorns arvode

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 % av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 25.9.2016.

Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 25.9.2016. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 25.3.2020. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2014.

Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 25.9.2016. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 25.3.2020. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2014.

Förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen anser att det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 25.3.2020. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i de två föregående punkterna ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2014 gav för aktiesparprogrammet.

Förslag till Bemyndigande av styrelsen att besluta om donation

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en eller flera donationer på sammanlagt högst 250.000 euro till ett eller flera finländska universitet, högskolor eller forskningsinstitut för att därigenom stöda utbildning eller forskning. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att besluta om de praktiska åtgärderna i anknytning till en donation, bland annat utnämningen av mottagare och donationens närmare villkor. Styrelsen anser att givande av en eller flera donationer enligt bemyndigandet är skäligt med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning och bolagets fria egna kapital samt att beviljande av sådana donationer ligger i bolagets intresse. Bemyndigandet är i kraft till 31.12.2015.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Konecranes AB

Kabelvägen 11
291 21 Kristianstad
Sverige
Konecranes AB

Sänd till en kollega

0.062