23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

RiVe Juridiska Byrå hjälpte socialsekreterare som avskedades

| Medlemsnyhet | Företag Nordiske sponsrat innehåll

Hedemora kommun avskedade två socialsekreterare som påtalat allvarliga missförhållanden till deras arbetsgivare, socialnämnden i Hedemora kommun.

Larmet inkom först genom en ordinarie LEX-Sarah anmälan, men då den nu själv avskedade Förvaltningschefen ignorerade larmet upprättade socialsekreterarna istället en särskild skrivelse ’Rapport om allvarliga missförhållanden” som skickades till Förvaltningschefen men även i kopia till Kommunens Socialnämnd. Detta fick till följd att den nu avskedade Förvaltningschefen avskedade de två socialsekreterarna under förevändningen och påståendet att de skulle ha gjort sig skyldiga till misskötsamhet. Nu, över ett år senare, har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat allvarlig kritik mot Kommunen gällande desamma förhållanden som socialsekreterarna avskedades för att ha slagit internt larm om. Med hjälp av RiVe Juridiska Byrå AB ingavs stämning mot kommunen som resulterade i en fällande dom vid Falu tingsrätt som tvingade Hedemora kommun att betala miljonskadestånd till de två socialsekreterarna. Den aktuella förvaltningschefen avskedades sedan själv med anledning av hur hon hade skött frågorna och ärendet, Socialnämnden angav att de hade tappat förtroende för hennes kompetens som socialchef.

Det var i november 2018 som två socialsekreterare i Hedemora kommun anmälde missförhållanden enligt Lex Sarah. De hade konstaterat att det fanns allvarliga brister i hur socialtjänsten hanterade ärenden, bland annat hade kommunen inte agerat trots kännedom om att en familj skulle tvångsgifte bort sin 9 åriga dotter till en man i 50 årsåldern, därtill hade ärenden med barn som utsatts för våld lagts ner, trots att föräldern ifråga hade medgett våldshandlingarna mot barnet, någon polisanmälan hade heller inte gjorts, ytterligare fall av allvarliga missförhållanden hade upptäckts då en icke-auktoriserad tolk från Irak på eget bevåg avkrävt legitimation från i huvudsak muslimska kvinnor som sökte hjälp hos socialtjänsten, även från de som levde under skydd och med skyddade personuppgifter. De hade även påpekat brister i hur förvaltningen bedömde riskerna kring våldsutsatta barn, och i flera fall hade det visat sig att de överhuvudtaget inte utreddes, på grund av i huvudsak resursbrist, bristande rutiner och framförallt bristande ledarskap i organisationen.

Kommunen avskedar socialsekreterarna och hänvisar till påstådda brott
Socialsekreterarna kallades till möte med förvaltningschef, enhetschef och representanter för personalavdelningen som hävdade att de hade begått brottsliga handlingar genom att de olovligen tagit del av sekretessbelagd information tillhörande ärenden som de inte arbetade med. Förvaltningschefen hotade med och verkställde sedan ett avsked av de två socialsekreterarna.

Detta skedde omedelbart efter att de två socialsekreterarna, specialister på hedersrelaterat våld, hade rapporterat om allvarliga missförhållanden, dels direkt till förvaltningschefen ifråga men denne gång även direkt till socialnämnden. De båda socialsekreterarna ansåg att Hedemora Kommun inte fullgjorde sina skyldigheter gentemot våldsutsatta inom kommunen. Det handlade bland annat om barn vars behov av skydd inte utretts och konstaterade tillfällen med allvarligt våld mot barn som blev liggande på hög. De hävdade även att omsorgsförvaltningen inte tagit ställning till risken för upprepat våld eller i flertalet tillfällen inte följt gällande lagstiftning- eller råd om hur situationer som dessa ska hanteras.

Hedemora Kommun, genom förvaltningschefen, avskedade de två socialsekreterarna i samband med att rapporten om missförhållanden kom socialnämnden tillhanda. Enligt Hedemora kommun var det de påstådda brottsliga handlingarna som var motivet till avskedet, en fråga kommunen fick rejäl bakläxa för i domen från Falu tingsrätt. Kommunen fick betala miljonskadestånd till socialsekreterarna.

Hedemora Kommun får allvarlig kritik av IVO
Socialsekreterarna väckte talan i Falu tingsrätt för att få kommunens beslut om avsked ogiltigförklarat och för att kräva skadestånd. Specialister från RiVe Juridiska Byrå drev processen åt de två socialsekreterarna som deras ombud i tvistemålet.

Chefsjurist Erik Hården vid RiVe Juridiska Byrå AB har kommenterat ärendet genom att säga ”Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) har lämnat allvarlig kritik mot Hedemora kommun, Falu Tingsrätt har dömt Hedemora Kommun att betala miljonskadestånd till socialsekreterarna ifråga och Kommunens socialnämnd har avskedat den aktuella Förvaltningschefen för inkompetens, jag anser att händelserna här talar för sig själv”.

Under tiden granskade tillsynsmyndigheten IVO socialtjänsten i Hedemora kommun. I myndighetens rapport framgick bland annat att utredningar kring barn som berörts av familjevåld dragit ut på tiden, helt i onödan.

Enligt P1-programmet Kaliber handlar det bland annat om anmälningar som rörde 23 barn där IVO riktat kritik för 13 av dessa barn.

Man hittade ett fall där socialtjänsten inte utrett våld i familjen, fastän utredning i sådana lägen är obligatorisk enligt lag. Vidare pekade IVO på att man i fyra av sex utredningar funnit att kommunen saknade riskbedömningar för barn som eventuellt utsätts för eller bevittnat syskon som utsätts för våld. Rapporten tog även för sig en rad andra allvarliga förhållanden, flertalet var desamma som de två socialsekreterarna själva hade larmat om internt redan över ett år tidigare.

Därmed bekräftade tillsynsmyndigheten de brister som socialsekreterarna informerat socialnämnden om i sin rapport. Kommunen lade ärenden på hög.

Falu tingsrätt: avsked stred mot gällande lag
Under 2019 avgjordes målet i Falu tingsrätt. Hedemora kommun hävdade bland annat i sitt yttrande till tingsrätten att det förelåg sekretess mellan enskild anställd och den egna socialnämndens ledamöter, juristerna från RiVe hänvisade till den sk. Visselblåsarlagen från 2016 och åberopade att de hade haft rätt att slå larm även till socialnämnden då Lex-Sarah anmälningarna till förvaltningschefen inte hade lett till någon åtgärd. Under tvistemålet i tingsrätten framkom dock att kommunens avsked av de två socialsekreterarna skett i strid med gällande lag, vilket även fastställdes av Falu tingsrätt.

Hedemora kommun tvingades betala retroaktiv lön, rättegångskostnader och skadestånd till de två socialsekreterarna som RiVe Juridiska Byrå företrätt. Totalt fick de mellan 1 och 1,5 miljoner kronor vardera i skadestånd.

RiVe Juridiska byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå, specialist i arbetsrätt, Jur. Kand. Henric Einarsson, menar att kommunens agerande är ytterst anmärkningsvärt. Han påpekar att ”det sorgliga är dock att i detta fall har ett stort antal barn blivit skadelidande som följd av en förvaltningschefs bristande kompetens. Det är såklart bra att kommunen nu avskedat förvaltningschefen ifråga, men jag måste förtydliga att konsekvenserna av detta har tagit mig med bestörtning, tänk på alla de familjerna som blivit lidande på grund av hur kommunen hanterade detta, de hade all möjlighet att ta hand om problemet när socialsekreterarna ifråga skickade in två interna larmrapporter, som ignorerades, och de två socialsekreterarna ifråga stod på sig, de gick vidare till högsta möjliga instans, Socialnämnden, för att påtala förvaltningschefens inkompetens och konsekvenserna som detta fick, det är verkligen ett prov på civilkurage. Jag tycker att det är väldigt bra såklart att vi kunde hjälpa dem att få ett så bra skadestånd. Det upplevs förmodligen även som en upprättelse när även IVO agerade mot kommunen. Kritiken och domen var väl så hård så kommunen tappade förtroende för den aktuella förvaltningschefen och avskedade henne, det är ju bra att det blev bra till slut i alla fall”.

Kort efter domen i Falu tingsrätt avskedade Hedemora kommun omsorgsnämndens förvaltningschef med hänvisning till bristande förtroende.

Nya uppgifter tillhörande samma ärende har visat att ytterligare ett 20-tal barn inte fick hjälp då över 300 handlingar lades på hög i över 1 år, en av anmälningarna avsåg en orosanmälan från en barnkirurg angående ett barn vars kraniet i huvudet hade sprucket på grund av våld mot huvudet, ärendet utreddes aldrig.


Medlemsnyhet

Företag
Nordiske sponsrat innehåll

Sänd till en kollega

0.078